R-1505N

กล้องสํารวจอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน TOTAL STATION

ยี่ห้อ PENTAX รุ่น R-1505N

รายละเอียด

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)

·         มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง

·         มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า

·         ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร

·         ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

·         ระบบอัตโนมัติ (Compensator) ชนิด 2 Axis

·         มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย

2. การวัดระยะทาง (Distance Measurement )

·         2.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectiveless } ได้ไกลไม่น้อยกว่า 500 เมตร

·         2.2 สามารถวัดระยะได้ 3000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ตวง

·         2.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD}

3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )

·         3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา! 5 ฟิลิปดา

·         3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 5 ฟิลิปดา

·         3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute rotary encoder

4.ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม

·         4.1 สามารถบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้องได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ข้อมูล

·         4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ SD การ์ด หรือ สายส่งข้อมูล

·         4.3 สามารถทําฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้

-           กําหนดค่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน

-           การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ (REM )

-           กําหนดตําแหน่งที่ต้องการ (Stake Out)

-           การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (RDM)

-           การหาตําแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง (Free Station )

-           Program Road

5. ทั่วไป

·         5.1 หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง และสามารถป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง

·         5.2 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ําได้ตามมาตรฐาน IP55

·         5.3 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 8 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า และระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา ต่อ 1div. หรือดีกว่า

·         5.4 แบตเตอรี่ ชนิดLi-ion 2500 mAh 2 ก้อน ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

6. อุปกรณ์ประกอบ

·         6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม จํานวน 1 ชุด

·         6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร จํานวน 1 ชุด

·         6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้ จํานวน 1 ขา

·         6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ จํานวน 2 ก้อน

·         6.5 เครื่องประจุไฟ จํานวน 1 ชุด

·         6.6 ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับแก้ จํานวน 1 ชุด

·         6.7 สายต่อ เพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เส้น

·         6.8 หนังสือคู่มือการใช้งาน จํานวน 1 ชุด

·         6.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูลจํานวน 1 ชุด