บริการเช่ากล้องสำรวจ

 บริการเช่ากล้องสำรวจ – เครื่องมือสำรวจ

 

หมายเหตุ การเช่าต้องมาเช่าที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเท่านั้น 
*หลักฐานการเช่า* 
กรณีบุคคลธรรมดา 
  - สำเนาบัตรประชาชน
กรณีนิติบุคคล
  - หนังสือรับรอง
  - ภพ.20 (ถ้ามี)