รับงานสำรวจ ทุกรูปแบบ
• รับงานสำรวจ จัดทำหมุดวงรอบ(traverse)
• รับงานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS Static
• รับงานสำรวจ ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS
• รับงานสำรวจ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์(Topographic survey&Contour)
• งานจัดทำรูปตัดตามยาว,รูปตัดตามขวาง(Profile&Cross section)
• งานคำนวณหาปริมาณดินตัด-ดินถม (Cut-Fill)
• งานสำรวจ ทำระดับดินตัด-ดินถม-ระดับตัดเกรด
• งานสำรวจ วางผังโครงการก่อสร้าง
• งานสำรวจ วางหมุดเข็ม ตำแหน่งตอกเข็ม
• รับงานสำรวจ จัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบและงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอื่นๆ เช่น โรงงาน,โกดัง,หมู่บ้านจัดสรร,ตึกสูง,ถนน,ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ

 

หมายเหตุ
1. OVER HAUL
  - ตรวจเช็คทำความสะอาด ตามตัวกล้องและกล่องบรรจุ
  - เปลี่ยนจารบีตามจุดหมุนต่างๆตามตัวกล้อง
  - ตรวจเช็คชุดออโตเมติกให้ทำงานได้คงที่
  - ปรับแก้จุดมองดิ่ง และ ล้างระบบภายในเครื่อง
  - ตรวจเช็คทำความสะอาดตามเลนด์กล้อง
  - ตรวจเช็คระดับน้ำฟองกลม ให้ได้คงที่
2. มีหนังสือรับรองการปรับตั้ง (Calibration) ต่อกล้อง 1 ชุด (ฟรี)
3. ฟรีค่าคารีเบทภายใน 6 เดือน แต่กรณีมีการเปลี่ยนอะไหล่กล้องทุกชนิดทางลูกค้าต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
4. ค่าบริการ รับและส่ง สินค้า (ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) ฟรี
5. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ การเช่าต้องมาเช่าที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเท่านั้น 
หลักฐานการเช่า 
กรณีบุคคลธรรมดา 
  - สำเนาบัตรประชาชน
กรณีนิติบุคคล
  - หนังสือรับรอง
  - ภพ.20 (ถ้ามี)